Automatiserad självbetjäning har under de senaste decennierna varit ett växande område för företag att ge service åt sina kunder. Self service technology är en teknik där kunder har möjligheten att utnyttja självbetjäning utan någon inblandning av personal. Vanligt förekommande variationer av självbetjäning är banktjänster och internetbokningar. (Meuter et al (2000) och Dabholkar (1996))    

Under den senaste månaden har vi startat igång ett examensarbete för Viktor Lundberg och Jonathan Meier som kommer att handla om att skräddarsy en plattform inom just självbetjäning. Veprox ser ett behov av att utveckla och effektivisera informationshanteringen för sina anställda gällande att hantera relevant information kring sin anställning, t.ex. förmåner, friskvård, pension och tjänstebil.

Ytterligare förbättringspotential finns för HR-avdelningen som upplever svårigheter att effektivt förse företagets anställda med relevant efterfrågad information. Det faktumet gör att ledningsfunktionerna lägger ner mycket tid på att leverera information till sina konsulter via telefon eller email. Eftersom företaget ifråga består av konsulter som utför sina uppdrag på plats ute hos kunder så uppstår det en fysisk distans mellan anställda och ledning. Konsultverksamheten gör även att företagsgemenskapen blir en utmaning vilket Veprox tycker är viktigt att fortsätta att utveckla. Examensarbetet kommer att fokusera på hur den anställde på ett företag kan bli hjälpt av självbetjäning, snarare än relationen mellan en kund och ett företag.

Syfte och frågeställning

För Viktor och Jonathan är syftet att undersöka hur självbetjäning kan förbättra ett konsultbolags processer när det kommer till deras informationshantering internt inom företaget. Målet är att undersöka hur självbetjäning kan spara administrativ tid för ledningsfunktionerna och förenkla för konsulterna. Examensarbetet har som avsikt att undersöka om självbetjäning kan bidra till att anställda upplever en mer effektiv process för informationshämtande. Ytterligare syfte för arbetet är undersöka om en självbetjäningsplattform hos Veprox kan bidra till att konsulter upplever kontakten med ledningsfunktionerna som mer effektiv. Tankar finns även på att undersöka hur en självbetjäningsmjukvara förbättrar helhetsintrycket av HR som servicefunktion.