Det surras en del om BLM(Building Lifecycle Management) nu och en fråga som ofta kommer upp är vad skillnaden är mot PLM(Product Lifecycle Management).

Det första en bör beakta är att det  finns en skillnad mellan industri- och byggsektor.

Ett byggprojekt handlar oftast om en byggnad. Inga varianter, provserier och förserier. Utan en byggnad som skall bli rätt första och enda gången det uppförs. Olika utomstående entrepenörer som arkitekter, konstruktörer för vatten, el, ventilation, brand och så vidare behöver alla tillföra sina komponenter och krav på byggnaden.

Nu har fokus i byggbranschen hamnat på BIM, Building Information Modelling. Detta betyder två saker:

  • För det första så betyder BIM att information läggs till som metadata till 3D-objekten som definierar byggnadsdelar i CAD-programmen. Information som läggs till är allt ifrån egenskaper till produktnamn och leverantör av byggnadsdelen.
  • För det andra betyder det att kraven nu kommer på alla aktörer att jobba i 3D.

Utöver detta så är delar av byggbranschen redan på väg in i BIM nivå 3 nu vilket innebär att alla aktörer har tillgång till samma databas och därigenom samma data. Alla kan således se vad alla gör och kollisioner mellan aktörer (el, vatten, värme…) fångas då upp i ett tidigt stadium.

Där BIM används görs mängdning för bygget genom att läsa ut information från attributen i 3D-projektfilen och därigenom skapa de listor som som behövs.

Byggbranschen har alltså gått åt ett håll som kan kallas för objekts-orienterat.

Detta kan jämföras med industri- och fordonssegmenten som istället är BOM(Bill Of Material)-centrerade vilket betyder att de använder ett PLM-system för att koppla samman alla dokument och data som behövs för att fullständigt beskriva en artikel. 3D-modellen ses här bara som ett dokument som beskriver geometrin på artikeln.
Utöver detta ger ett PLM-system full spårbarhet och stöd för processerna över en produkts livscykel som till exempel utvecklings- och ändringsprocesserna.

Redan BIM nivå 3 tillhandahåller funktionalitet för att aggregera information till bland annat planeringssystem för inköp och fastighetssystem för service och underhåll då alla aktörer har tillgång till samma databas, vilket gör att informationen finns tillgänglig för hela en byggnads livscykel.

Men det är när BIM-data hanteras i ett PLM-system som BLM uppnås.
Nåt som vi på Veprox har kunskap om är just PLM, vilket öppnar upp för spännande möjligheter inför framtiden!